Ochrana osobních údajů

Poučení ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“)

Návštěvou těchto webových stránek udělujete souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu GDPR a jako subjekt údajů berete na vědomí následující informaci:

Osobními údaji jsou jméno, příjmení, datum narození, název, IČ, adresa pobytu, adresa sídla, doručovací adresa, kontaktní údaje

Účelem zpracování osobních údajů je vypracování navrhu na uzavření smlouvy, plnění na základě smlouvy, ochrana oprávněných zájmů, povinnosti na základě zvláštních právních předpisů, archivační povinnost.

Lhůta pro uchování osobních údajů je dobou nezbytně nutnou pro ochranu oprávněných zájmů správce a subjektů, avšak nejdéle 10 let.

Správcem osobních údajů je EUROSOTRA s. r. o., IČ 261 39 367

se sídlem Kolínská 1722/16, Praha 3 – Vinohrady, 130 00 (CZ).

Email: cz@eurosotra.cz

Tel.: +420 737 142 654

Povinnosti správce:

- Správce odpovídá za dodržování povinností kladených obecným nařízením. Zcela zásadní je dodržování zásad zpracování, jejichž dodržování zároveň musí být správce schopen doložit. Základním nezbytným předpokladem je existence řádného právního důvodu zpracování osobních údajů, kterým správce musí disponovat, aby vůbec mohl osobní údaje zpracovávat. Zároveň je nutné osobní údaje dostatečně zabezpečit. Samozřejmostí však musí být plnění i dalších povinností stanovených obecným nařízením. Každý správce by si měl ověřit, v jakém rozsahu na něj obecné nařízení dopadne, zejména pokud jde o nové povinnosti založené na přístupu na riziku.

Práva subjektu:

- Subjekt údajů má právo na to být informován o zpracování svých osobních údajů. Tím se rozumí právo na určité informace o zpracování jeho osobních údajů, tak aby byla především naplněna zásada transparentnosti zpracování. Jde zejména o informace o účelu zpracování, totožnosti správce, o jeho oprávněných zájmech, o příjemcích osobních údajů. V tomto případě jde o pasivní právo, jelikož aktivitu musí vůči subjektu údajů vyvinout správce, aby požadované informace stanovené v obecném nařízení subjektu údajů poskytl, resp. zpřístupnil.

- Úplný výčet informací, které správce poskytuje při shromažďování osobních údajů, lze nalézt v článcích 13 a 14 GDPR. Obecné nařízení formálně rozlišuje poskytování informací v případě, že osobní údaje jsou získány od subjektu údajů, resp. nejsou získány od subjektu údajů. Právo na informování je ekvivalentem práva na informace o zpracování stanoveném v § 11 současného zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Mezi základní práva subjektu patří:

právo na přístup k osobním údajům;

právo na opravu, resp. doplnění;

právo na výmaz;

právo na omezení zpracování;

právo na přenositelnost údajů;

právo vznést námitku, popř. podat stížnost k úřadu pro ochranu

osobních údajů;

právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování s právními či obdobnými účinky, zahrnující i profilování.

Vaše údaje mohou být poskytnuty třetím osobám v případě ochrany zákonných zájmů správce a třetích osob, mimo jiné orgánům státní správy, orgánům činným v trestním řízení a pro případ plnění informační povinnosti ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb.

Zároveň Vás informujeme, že návštěvou těchto webových stránek udělujete souhlas s použitím souboru cookies.

Nesouhlasíte-li se zpracováním osobních údajů ve smyslu GDRP a v souladu s uvedenými podmínkami – neprodleně webové stránky opusťte.

Podrobnou informaci o nařízení GDPR najdete zde.

EUROSOTRA s. r. o.